Inleiding

Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd (hierna: het pensioenfonds) hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw gegevens. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet (de Algemene Verordening gegevensbescherming, afgekort AVG) stelt aan het gebruik van informatie die tot personen herleidbaar is. In dit  privacy statement leest u wat het pensioenfonds met uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van bezoekers doet en hoe wij uw privacy beschermen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is alles wat in verband kan worden gebracht met een natuurlijk persoon. Aan de hand van een dergelijk gegeven kan een persoon worden geïdentificeerd. Voorbeelden zijn de naam van een persoon, een adres, een personeelsnummer of een bankrekeningnummer. En ook salarisgegevens zijn persoonsgegevens.

Van wie wordt informatie verzameld en verwerkt?

Het pensioenfonds verzamelt en verwerkt de gegevens van iedereen voor wie het pensioenfonds het pensioen regelt. Daarnaast verzamelt en verwerkt het pensioenfonds de gegevens van iedereen die bij het pensioenfonds werkt of voor het pensioenfonds werkt. Tevens kan het pensioenfonds de gegevens van mensen die de website van het pensioenfonds bezoeken en anderen met wie het pensioenfonds contact heeft verzamelen en verwerken.

De verschillende persoonsgegevens worden door het pensioenfonds verzameld via onder meer de werkgever, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen en Basisregistratie Personen. Daarnaast verzamelt het pensioenfonds persoonsgegevens bij contact via telefoon of e-mail, bij het gebruikmaken van de website en het portaal en via brieven die we van onder meer deelnemers ontvangen.

Waarom wordt informatie verzameld?

In het kader van de uitvoering van de uitvoeringsovereenkomst vindt er uitwisseling van informatie tussen het pensioenfonds en de werkgever plaats. Het pensioenfonds gebruikt de ontvangen gegevens voor het uitvoeren van de pensioenregeling waaraan u deelneemt, het uitvoeren van wettelijke regelingen en het afhandelen van uw vragen. Ook kan het pensioenfonds uw gegevens gebruiken voor overige activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsuitvoering, zoals ten behoeve van fraudepreventie. Het pensioenfonds vindt goede en gerichte informatieverstrekking belangrijk. Daarom kunnen uw gegevens ook gebruikt worden om u te voorzien van informatie via email-alerts of nieuwsbrieven. Deze informatie zal alleen naar u worden verzonden als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Het pensioenfonds bewaart de verzamelde gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Uw gegevens worden op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. De werkgever gebruikt de ontvangen gegevens van het pensioenfonds om aan zijn verslagleggingsverplichtingen te voldoen.

Vertrouwelijkheid en beveiliging

Het pensioenfonds hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Daarom zijn de systemen en programma’s beveiligd en zijn er beheersprocedures om de informatie nauwkeurig en compleet te houden en om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens.

Aan wie worden uw gegevens verstrekt

Wanneer u om inzage in persoonsgegevens verzoekt, worden deze pas aan u verstrekt via telefoon, e-mail of brief als er voldoende zekerheid is dat u bent wie u zegt dat u bent. Dit doen wij om uw privacy te beschermen. Het pensioenfonds verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij dit op grond van de wet toegestaan en noodzakelijk is of in geval van fraude.

Bij de verwerking van persoonsgegevens maken wij in sommige gevallen gebruik van diensten van derde partijen. Het pensioenfonds heeft hierover afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. Een overzicht van alle aangesloten partijen is opgenomen in het register van verwerkingsactiviteiten.

Uw rechten

U hebt de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien. Indien er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kunt u schriftelijk verzoeken tot correctie of verwijdering van de gegevens. U kunt uw verzoek richten aan:

Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd
Postbus 20
5700 AA  Helmond

 

Website

Van bezoekers aan deze website worden algemene gegevens bijgehouden, zoals type browser, bezochte pagina’s, duur van het bezoek en opgevraagde bestanden. Met deze informatie kan het pensioenfonds de website beter afstemmen op de behoefte van de bezoekers. Deze gegevens zijn niet tot de persoon te herleiden.

Geen persoonlijke informatie bewaard bij gebruik website

Bij bezoek aan de website houdt het pensioenfonds geen unieke persoonsgegevens bij zoals uw naam, e-mail adres en dergelijke, tenzij u ervoor kiest en dit specifiek wordt vermeld.

Cookies bij gebruik website

De algemene gegevens die het pensioenfonds verzamelt op de website gebeurt in de vorm van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat naar de browser van de bezoekers wordt gestuurd en op hun computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Cookies zorgen voor een sneller en gemakkelijker gebruik van een website. Als u geen cookies wenst te ontvangen, kunt u in het hulpbestand van uw internetbrowser kijken hoe u cookies kunt blokkeren of hoe u ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat een cookie wordt opgeslagen. Het niet accepteren van cookies kan gevolgen hebben voor de werking van de website. De geldigheidsduur van een cookie is afhankelijk van de duur van uw website bezoek. Het pensioenfonds bewaart een cookie niet langer dan noodzakelijk.

Contactformulieren

Op de website kunt u diverse formulieren invullen en aan het pensioenfonds versturen. Het pensioenfonds verwerkt deze gegevens indien noodzakelijk in zijn administratie.

Wijzigingen

Het pensioenfonds kan dit privacy statement, zonder voorafgaande aankondiging, wijzigen. Op deze webpagina kunt u steeds de actuele privacy statement vinden. Wij raden u daarom aan deze pagina regelmatig te bekijken als u de site van het pensioenfonds bezoekt.

Vragen?

Het volledige privacybeleid van Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd vindt u hier. Hebt u vragen hierover? Stuur dan een mail naar pensioenfonds@deltalloyd.nl of bel met  088 670 65 19.