Visie

Het bestuur van Delta Lloyd Pensioenfonds wil een duurzaam beleid voeren, waarin ook de deelnemers zich kunnen herkennen. Het fonds wil transparant zijn over het gevoerde beleid, en over de effecten van dit beleid. Het beleid van duurzaam beleggen is hier te vinden.

Het pensioenfonds wenst bij de uitvoering van het vermogensbeheer zo veel mogelijk rekening te houden met ethische, sociale en milieuoverwegingen binnen een kader van een gelijkblijvend of verbeterd rendements-risicoprofiel van de totale beleggingsportefeuille.

Duurzaam beleggen is dan ook structureel ingebed in het beleggingsbeleid van het pensioenfonds. Het pensioenfonds sluit daarbij aan op het beleid en maatregelen van de fiduciair vermogensbeheerder, die door het pensioenfonds worden onderschreven. Daarnaast wordt dit beleid betrokken bij de selectie van andere vermogensbeheerders.

 

Internationale verdragen en richtlijnen

De fiduciair vermogensbeheerder heeft twee belangrijke richtlijnen op het gebied van verantwoord beleggen en verantwoord verzekeren ondertekend; de “Principles for Responsible Investments” (PRI) en de “Principles for Sustainable Insurance” (PSI). Beide sets van principes zijn geïnitieerd door de Verenigde Naties en vormen een wereldwijd duurzaam raamwerk voor verzekeraars en beleggers. Zij helpen te komen tot een groene economie en duurzame ontwikkeling

 

 

Vertaling naar beleggingen

De Verenigde Naties principes geven richtlijnen hoe onder meer beleggers duurzaamheid kunnen implementeren in hun bedrijfsvoering. Voor de belegger betekent dit bijvoorbeeld dat bij iedere investeringsbeslissing niet alleen naar financiële indicatoren wordt gekeken, maar ook naar duurzaamheidinformatie. En dat beleggers samenwerken om duurzaamheid te promoten, en dat we rapporteren over onze inspanningen en vooruitgang.

Om te bepalen welke duurzaamheidinformatie van bedrijven worden meegewogen, kijkt de vermogensbeheerder naar betrokkenheid bij controversiële wapens en naar de United Nations Global Compact Principles, tien universele principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptie.

Controversiële wapens zijn wapens die onevenredig veel slachtoffers veroorzaken, waarvan de effecten disproportioneel zijn of die geen onderscheid maken tussen militaire doelen en burgerdoelen. De effecten van deze wapens kunnen nog jaren na het gebruik ervan merkbaar blijven.

 

Proces

Het pensioenfonds benadert duurzaam beleggen als een integraal onderdeel van het beleggingsproces. Dat betekent dat verantwoord beleggen wordt meegewogen in elke investeringsbeslissing. In elk nieuw strategiedocument, productmandaat en investeringsvoorstel wordt verantwoord beleggen geadresseerd. Bij de selectie en monitoring van vermogensbeheerders wordt integratie van materiële ESG (Environmental, Social en governance factoren)-risico’s en kansen meegewogen.

Het bestuur heeft voor aandelen ontwikkelde markten het Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund geselecteerd omdat het ESG-beleid van dit fonds een afspiegeling vormt van de eisen en wensen van het Delta Lloyd Pensioenfonds in ontwikkelde aandelenmarkten.

Het bestuur heeft voor opkomende markten het Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Index Fund geselecteerd omdat dit fonds een goede toepassing heeft voor implementatie van ESG-beleid in ‘emerging markets’.

Ook voor beleggingen in bedrijfsobligaties heeft het bestuur gekozen voor beleggingsfondsen met een goede toepassing van implementatie van ESG beleid, waarbij een deel specifiek belegd wordt in groene leningen (Green Bonds).

De beleggingscommissie van het pensioenfonds bespreekt in haar vergaderingen met de vermogensbeheerder de activiteiten met betrekking tot verantwoord beleggen.

 

IMVB-convenant

De overheid heeft de OESO-richtlijnen met betrekking tot internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen (IMVB) ondertekend. Om dit tot uitvoer te brengen, heeft de overheid ervoor gekozen om via convenanten per sector deze richtlijnen te laten invullen.

Naar aanleiding hiervan hebben Non-gouvernementele organisaties (zoals bijvoorbeeld Amnesty International Nederland en Stichting Natuur & Milieu), Vakbonden, Overheid en Pensioenfondsen een convenant gesloten:  Het “Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Convenant Pensioenfondsen” (IMVB-convenant). Door ondertekening van dit convenant kiest een pensioenfonds bij het beleggen voor een aanpak, waarbij de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen (OESO-richtlijnen) en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s) als basis worden genomen om risico’s voor samenleving en milieu te herkennen, prioriteren en te adresseren. Het doel is om door rekening te houden met de principes uit de OESO-richtlijnen en UNGP’s, in samenwerking met elkaar, een duurzame samenleving te bereiken en negatieve gevolgen van beleggingen door pensioenfondsen op samenleving en milieu te voorkomen.

Hoewel het pensioenfonds positief tegenover deze ontwikkeling staat, heeft het bestuur besloten om het convenant op dit moment nog niet te ondertekenen. Ondertekening van het convenant is niet vrijblijvend. Op dit moment zijn de verplichtingen die bij het convenant horen nog niet voldoende uitgewerkt om als fonds de consequenties daarvan goed te kunnen beoordelen. Zodra dat wel het geval is zal het pensioenfonds beoordelen of het convenant alsnog kan worden getekend.

Het pensioenfonds zal bij het beleggen nu ook rekening houden met de geest van het IMVB-convenant.