Doelstelling

De doelstelling van het beleggingsbeleid is de toevertrouwde middelen zo goed mogelijk te beleggen. Dat doet het pensioenfonds door een langetermijnvisie te ontwikkelen. Om ervoor te zorgen dat we onze verplichtingen kunnen nakomen moeten we een vermogen hebben dat gelijk is aan of hoger is dan onze verplichtingen. Het pensioenfonds streeft een waardevast pensioen na door het jaarlijks verhogen van de pensioenaanspraken en pensioenen op basis van prijsinflatie.

Om de doelstellingen te realiseren maar niet te veel risico’s te nemen hebben we een bedrag ter hoogte van een belangrijk deel van onze voorziene verplichtingen belegd in obligaties (leningen) met eenzelfde looptijd als onze verplichtingen (in de matchingportefeuille). Op deze manier zorgen we dat we ook bij veranderende rente genoeg vermogen hebben om onze verplichtingen te voldoen. In totaal hebben we het renterisico voor zo'n 90% van onze verplichtingen hierdoor afgedekt.

Het resterende deel van ons vermogen (10% van de verplichtingen en het vermogensoverschot) beleggen we om een zo hoog mogelijk rendement (in de rendementsportefeuille) te halen, maar wel op een verantwoorde wijze. De beleggingen in de rendementsportefeuille hebben ook een hoger risico. Door te kiezen voor verschillende beleggingscategorieën proberen wij het risico te verlagen. Het doel is om hiermee extra rendement te halen zodat we de jaarlijkse toeslag op de pensioenen kunnen financieren en een waardevast pensioen kunnen uitkeren.

Op dit moment beleggen we een groot deel van onze beleggingsportefeuille bij NN Investment Partners (NNIP), maar we hebben ook middelen belegd bij andere aanbieders zoals Northern Trust (aandelen opkomende markten), Standard Life Aberdeen (bedrijfsobligaties) en Aegon (hypotheken).

Het integrale vermogensbeheer wordt uitgevoerd door NNIP, de fiduciair vermogensbeheerder van het pensioenfonds. Kas Bank is de bewaarder van de beleggingen, voert de beleggingsadministratie uit en rapporteert aan het pensioenfonds over de behaalde rendementen en de risico’s van de beleggingen. Het beleggingsbeleid wordt voorbereid door de beleggingsadviescommissie en vastgesteld door het bestuur.

 

Beleggingsproces

Om tot een adequate uitvoering van het vermogensbeheer te komen heeft het pensioenfonds een beleggingsproces vastgesteld dat bestaat uit de volgende stappen:

  1. Vaststellen van de risicohouding in relatie tot de doelstellingen van het pensioenfonds.
  2. Vaststellen van de uitgangspunten waaraan de beleggingen moeten voldoen (de zogenaamde ‘beleggingsbeliefs’).
  3. Vaststelling van het strategisch kader en het beleggingsplan waarin is vastgelegd in welke beleggingen geïnvesteerd gaat worden. 
  4. Selecteren van vermogensbeheerders die de beleggingen gaan leveren en beheren.
  5. Het beheer en de resultaten van de beleggingen worden beoordeeld op de vastgestelde eisen en doelstellingen.
  6. Ieder jaar vindt een evaluatie van  het beleggingsproces plaats. De uitkomst hiervan kan zijn dat het proces nog voldoet of aangepast moet worden.

Minimaal eens in de drie jaar voert het pensioenfonds een Asset Liability Management (ALM) studie uit om te beoordelen of het strategisch kader moet worden aangepast.

 

Beleggingsportefeuille

In de beleggingsportefeuille wordt een onderscheid gemaakt tussen een matchingportefeuille en een rendementsportefeuille. Met de matchingportefeuille probeert het pensioenfonds het renterisico te beperken en met de rendementsportefeuille wordt geprobeerd extra rendement te behalen om de verhogingen van de pensioenrechten en pensioenen te kunnen toekennen.

Binnen de matchingportefeuille wordt onderscheid gemaakt naar een LDI-portefeuille (Liability Driven Investments) en een spreadportefeuille. De LDI-portefeuille bestaat uit staats(gerelateerde) obligaties en instrumenten die er voor zorgen dat onze verplichtingen grotendeels worden afgedekt tegen renteverlagingen. De spreadportefeuille bestaat uit bedrijfsobligaties en hypotheken. Met dit deel van de matchingportefeuille wordt beoogd meer rendement te behalen, dan wat met staats(gerelateerde) obligaties kan worden gerealiseerd.

De beleggingsportefeuille van het pensioenfonds ziet er als volgt uit: