De doelstelling van het beleggingsbeleid is de toevertrouwde middelen zo goed mogelijk te beleggen. Dat doet het pensioenfonds door een langetermijnvisie te ontwikkelen. Om ervoor te zorgen dat we onze verplichtingen kunnen nakomen moeten we een vermogen hebben dat gelijk is aan of hoger is dan onze verplichtingen. Daarom hebben we een bedrag ter hoogte van een belangrijk deel van onze voorziene verplichtingen belegd in obligaties (leningen) met eenzelfde looptijd als onze verplichtingen. We gaan er daarbij vanuit dat het rendement op deze leningen even hoog is als de rente waarmee we jaarlijks onze verplichtingen moeten verhogen. In totaal hebben we zo’n 90% van onze verplichtingen op deze manier belegd. Voor 90% van onze verplichtingen lopen we dus bijna geen renterisico.

Het resterende deel van ons vermogen (10% van de verplichtingen en het vermogensoverschot) beleggen we om een zo hoog mogelijk rendement te halen. Met dat rendement hopen we de jaarlijkse toeslag op de pensioenen te kunnen financieren, zodat we inderdaad waardevaste pensioenen kunnen uitkeren.

Het hoogste rendement wordt altijd nog behaald met aandelen, maar daar zit ook het meeste risico aan. Op dit moment beleggen we vooral in investeringsfondsen van Nationale Nederlanden, zoals in het Enhanced Index Sustainable Equity fund, het Europa Duurzaam Aandelenfonds, het European Participation Funds en het Europees Deelnemingen fonds. Ook wordt belegd in het Investment Fund The NT Emerging Markets Cust ESG Eq Index van Nothern Trust. Naast aandelen beleggen we ook in Nederlandse hypotheken en hebben we een beperkt belang in vastgoed via een aantal CBRE fondsen en (rechtstreeks) in Vesteda en CBRE.

Onze beleggingen worden met name uitgevoerd door NN Investment Partners (NNIP), de fiduciair vermogensbeheerder van het pensioenfonds. De beleggingsstrategie wordt voorbereid door de beleggingscommissie en vastgesteld door het bestuur.

 

Duurzaam beleggen


Visie

Het bestuur van Delta Lloyd Pensioenfonds wil een duurzaam beleid voeren, waarin ook de deelnemers zich kunnen herkennen. Het fonds wil transparant zijn over het gevoerde beleid, en over de effecten van dit beleid. Het beleid van duurzaam beleggen is hier te vinden.

 

Het pensioenfonds wenst bij de uitvoering van het vermogensbeheer zo veel mogelijk rekening te houden met ethische, sociale en milieuoverwegingen binnen een kader van een gelijkblijvend of verbeterd rendements-risicoprofiel van de totale beleggingsportefeuille.

Duurzaam beleggen is dan ook structureel ingebed in het beleggingsbeleid van het pensioenfonds. Het pensioenfonds sluit daarbij aan op het beleid en maatregelen van de fiduciair vermogensbeheerder, die door het pensioenfonds worden onderschreven.

Internationale verdragen en richtlijnen
De fiduciair vermogensbeheerder heeft twee belangrijke richtlijnen op het gebied van verantwoord beleggen en verantwoord verzekeren ondertekend; de “Principles for Responsible Investments” (PRI) en de “Principles for Sustainable Insurance” (PSI). Beide sets van principes zijn geïnitieerd door de Verenigde Naties en vormen een wereldwijd duurzaam raamwerk voor verzekeraars en beleggers. Zij helpen te komen tot een groene economie en duurzame ontwikkeling. 
Vertaling naar beleggingen 
De Verenigde Naties principes geven richtlijnen hoe onder meer beleggers duurzaamheid kunnen implementeren in hun bedrijfsvoering. Voor de belegger betekent dit bijvoorbeeld dat bij iedere investeringsbeslissing niet alleen naar financiële indicatoren wordt gekeken, maar ook naar duurzaamheidinformatie. En dat beleggers samenwerken om duurzaamheid te promoten, en dat we rapporteren over onze inspanningen en vooruitgang.

Om te bepalen welke duurzaamheidinformatie van bedrijven worden meegewogen, kijkt de vermogensbeheerder naar betrokkenheid bij controversiële wapens en naar de United Nations Global Compact Principles, tien universele principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptie. 
Controversiële wapens zijn wapens die onevenredig veel slachtoffers veroorzaken, waarvan de effecten disproportioneel zijn of die geen onderscheid maken tussen militaire doelen en burgerdoelen. De effecten van deze wapens kunnen nog jaren na het gebruik ervan merkbaar blijven.

 

Proces
Het pensioenfonds benadert duurzaam beleggen als een integraal onderdeel van het beleggingsproces. Dat betekent dat verantwoord beleggen wordt meegewogen in elke investeringsbeslissing. In elk nieuw strategiedocument, productmandaat en investeringsvoorstel wordt verantwoord beleggen geadresseerd. Bij de selectie en monitoring van vermogensbeheerders wordt integratie van materiële ESG-risico’s en kansen meegewogen.

Het bestuur heeft voor ontwikkelde markten het Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund geselecteerd omdat het ESG-beleid van dit fonds en afspiegeling vormt van de eisen en wensen van het Delta Lloyd Pensioenfonds in ontwikkelde aandelenmarkten.

Het bestuur heeft voor komende markten het Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Index Fund geselecteerd omdat dit fonds een goede toepassing heeft voor implementatie van ESG-beleid in ‘emerging markets’.

De beleggingscommissie van het pensioenfonds bespreekt in haar vergaderingen met de vermogensbeheerder de activiteiten met betrekking tot verantwoord beleggen.

 

IMVB convenant

De overheid heeft de OESO-richtlijnen met betrekking tot internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen ondertekend. Om dit tot uitvoer te brengen, heeft de overheid ervoor gekozen om via convenanten per sector deze richtlijnen te laten invullen.

Naar aanleiding hiervan hebben Non-gouvernementele organisaties (zoals bijvoorbeeld Amnesty International Nederland en Stichting Natuur & Milieu), Vakbonden, Overheid en Pensioenfondsen een convenant gesloten:  Het “Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Convenant Pensioenfondsen” (IMVB-convenant). Door ondertekening van dit convenant kiest een pensioenfonds bij het beleggen voor een aanpak, waarbij de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen (OESO-richtlijnen) en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s) als basis worden genomen om risico’s voor samenleving en milieu te herkennen, prioriteren en te adresseren. Het doel is om door rekening te houden met de principes uit de OESO-richtlijnen en UNGP’s, in samenwerking met elkaar, een duurzame samenleving te bereiken en negatieve gevolgen van beleggingen door Pensioenfondsen op samenleving en milieu te voorkomen.

Via de Pensioenfederatie is ons ook gevraagd het convenant te ondertekenen.

Hoewel het pensioenfonds positief tegenover deze ontwikkeling staat, heeft het bestuur besloten om het convenant op dit moment nog niet te ondertekenen. Ondertekening van het convenant is niet vrijblijvend. Op dit moment zijn de verplichtingen die bij het convenant horen nog niet voldoende uitgewerkt om als fonds de consequenties daarvan goed te kunnen beoordelen. Zodra dat wel het geval is zal het pensioenfonds beoordelen of het convenant alsnog wordt getekend.

Verantwoord beleggen is overigens ook nu al ingebed in het beleggingsproces van het pensioenfonds. Het pensioenfonds zal bij het beleggen nu ook rekening houden met de geest van het IMVB-convenant.