Hieronder staan enkele definities van veelgebruikte begrippen. Klik op een begrip voor een toelichting. 

Het eenmalig afkopen van de pensioenrechten. Dit kan alleen bij kleine pensioenen. Het bedrag wordt dan eenmalig uitgekeerd.

Volwassenen van wie de (huwelijks)partner is overleden, hebben onder bepaalde omstandigheden dankzij deze wet recht op een uitkering. Ook weeskinderen kunnen in aanmerking komen voor een uitkering.

De Algemene Ouderdomswet (AOW) is een volksverzekering voor mensen die in Nederland hebben gewoond of gewerkt, die hen vanaf hun AOW-gerechtigde leeftijd voorziet van een basispensioen.

Dit is een aanvullende uitkering (via de werkgever) op de WIA-uitkering van de overheid. De aanvulling wordt berekend over het deel van het salaris dat boven de maximum WIA-inkomensgrens ligt.

Losgekoppeld deel van het partnerpensioen dat kan ontstaan als gevolg van een echtscheiding, beëindiging geregistreerd partnerschap of beëindiging gezamenlijke huishouding.

Het BSN is een uniek persoonsnummer. Iedereen die staat ingeschreven bij een gemeente krijgt automatisch een Burger Servicenummer toegekend. 

De consumentenprijsindex (CPI) geeft het prijsverloop weer van het pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld werd aangeschaft door alle huishoudens in Nederland. Delta Lloyd Pensioenfonds gaat bij de verhoging van het pensioen in principe uit van de CBS Consumentenprijsindex alle huishoudens, afgeleid (2006=100).

Bij conversie wordt de waarde van het verevende ouderdomspensioen én het bijzonder partnerpensioen (waar de ex-partner recht op heeft na scheiding) omgezet in een zelfstandige aanspraak op ouderdomspensioen voor de ex-partner.

Deelnemer van het pensioenfonds zijn medewerkers die pensioen opbouwen bij Delta Lloyd Pensioenfonds.  

Het is mogelijk om met deeltijdpensioen te gaan. Het pensioen gaat dan voor een deel in en het andere deel gaat dan op een later moment in.

De verhouding tussen het vermogen van het pensioenfonds en de waarde van de toekomstige pensioenverplichtingen zonder toekomstige indexatie. Een dekkingsgraad van 130% betekent dat er tegenover elke euro aan pensioenverplichtingen EUR 1,30 aan vermogen staat. 

De Nederlandsche Bank. Instantie die toezicht houdt op pensioenfondsen en verzekeraars.

De eigen bijdrage noemen we ook wel deelnemersbijdrage of werknemersbijdrage. Dit is het deel van de pensioenkosten die de medewerker zelf voor zijn of haar pensioen betaalt. 

De A staat voor de aanwas van het levenslange ouderdomspensioen in een bepaald jaar. Met behulp van deze factor kan een berekening worden gemaakt van de zogenaamde jaarruimte. Die jaarruimte is het bedrag dat maximaal afgetrokken kan worden van de inkomstenbelasting als premie voor een lijfrenteverzekering.

Mensen willen steeds meer zelf bepalen. Dankzij flexibilisering van een pensioenregeling kan gekozen worden voor het partnerpensioen omzetten in extra ouderdomspensioen of andersom, of eerder of later met pensioen gaan, of het ouderdomspensioen in hoogte laten variëren, of met deeltijdpensioen gaan.

Het deel van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd, omdat de AOW daar al in voorziet. We noemen de franchise ook wel de opbouwdrempel. 

De mate van arbeidsongeschiktheid die bepalend is voor het percentage van de WIA-uitkering.

Pensioenuitkering die niet wordt geïndexeerd; waarover dus geen inflatiecorrectie wordt ontvangen. 

Deelnemers die een pensioenuitkering ontvangen van Delta Lloyd Pensioenfonds. 

Op 1 januari 1998 is de Wet geregistreerd partnerschap in werking gegaan. Geregistreerd partnerschap staat gelijk aan het huwelijk. Geregistreerd partnerschap wordt geregeld bij de burgerlijke stand van de gemeente.

Deelnemers die geen pensioen meer opbouwen, maar ook nog geen pensioen krijgen. Bijvoorbeeld oud-medewerkers die het pensioen niet hebben meegenomen naar de nieuwe werkgever. Ze worden ook wel ‘slapers’ genoemd.

Een gewezen partner is een ex-partner van de deelnemer.

Kind waarvan één van de ouders is overleden.

Verhoging van pensioenaanspraken volgens een bepaalde index. Het doel van indexatie is het min of meer waardevast houden van pensioenaanspraken- en uitkeringen. We noemen de indexatie ook wel ‘toeslag’.

Waardevermindering van geld waardoor de koopkracht vermindert. Bij pensionering staat vast welk bedrag een gepensioneerde aan inkomen tot aan zijn of haar overlijden gaat ontvangen. Om het pensioen waardevast te houden kan een pensioenfonds jaarlijks besluiten de pensioenen van pensioengerechtigden met het inflatiecijfer te verhogen.

Dit begrip doelt op een bedrag dat gebruikt kan worden als aftrekbare premie voor een lijfrenteverzekering. 

Delta Lloyd Pensioenfonds heeft een klachten- en geschillenregeling. Bij klachten en/of geschillen kan hier gebruikt van gemaakt worden. Als de uitkomst van de procedure niet tot het gewenste resultaat leidt, kan in beroep worden gegaan bij de Ombudsman Pensioenen.

Veiligheidsmarge in de tarieven voor een pensioenvoorziening, waardoor bij voorbaat rekening wordt gehouden met een toekomstige verhoging van de levensverwachting.

Periodieke uitkering uit een specifieke soort levensverzekering: de lijfrenteverzekering. De reeks uitkeringen wordt tijdelijk of levenslang aan de verzekerde betaald zolang deze in leven is. De uitkering is dus zogezegd gebonden aan 'het lijf' van de verzekerde.

Een privé gesloten levensverzekering die na een vooraf bepaalde datum een lijfrente uitkeert. De verzekering wordt vaak gesloten als een aanvulling op het pensioen via de werkgever. De premie kan binnen bepaalde grenzen worden afgetrokken van het belastbaar inkomen. In de nieuwe belastingwetgeving per 2001 zijn deze grenzen aangepast. Zo is er ook sprake van de jaarruimte en inhaalaftrek. Om gebruik te kunnen maken van deze aftrek moet de lijfrenteverzekering wel aan een aantal vormvoorschriften voldoen.

Pensioensysteem dat op het gemiddeld verdiende salaris is gebaseerd, met als kenmerk dat tijdens de opbouw al bekend is wat de hoogte van het pensioen wordt. De verantwoordelijkheid voor de opbouw ligt bij de werkgever en niet bij de werknemer. Ieder dienstjaar wordt bepaald met welk percentage van het pensioengevend salaris (minus de franchise) het pensioen wordt opgebouwd. Dit pensioengevend salaris voor de verstreken diensttijd blijft ongewijzigd. Salarisverhogingen tellen dus voor het pensioen alleen mee over de nog komende dienstjaren. 

De echtgenoot of partner van de overleden deelnemer aan een pensioenregeling. Kinderen worden in de pensioenterminologie niet gezien als ‘nabestaanden’. Zij vallen onder de noemer ‘wezen’.

Pensioen dat wordt uitgekeerd aan de echtgenoot of partner van de deelnemer wanneer die komt te overlijden. De (periodieke) uitkering wordt verricht zolang de partner leeft. Het is meestal een deel van het ouderdomspensioen waarop de deelnemer aanspraak zou maken. Als de deelnemer overlijdt dan ontvangt de partner meestal een percentage van het levenslang ouderdomspensioen.

Wie een klacht heeft over een pensioenuitvoerder, kan terecht bij de Ombudsman Pensioenen. Het is een onafhankelijke instantie en het voorleggen van een klacht is gratis. De pensioenuitvoerder hoeft het door de Ombudsman Pensioenen uitgebrachte advies niet uit te voeren, maar doet dat in de praktijk vrijwel altijd. De ombudsman Pensioenen neemt alleen klachten en geschillen in behandeling die al door de Klachten- en geschillenregeling van het pensioenfonds zijn behandeld.

Pensioenfonds dat is verbonden aan één bepaalde onderneming. Delta Lloyd Pensioenfonds bijvoorbeeld.

Het percentage van het pensioengevend salaris (minus de franchise) dat elk jaar aan pensioen wordt opgebouwd. Vanaf 1 januari 2020 is Delta Lloyd Pensioenfonds een gesloten fonds en wordt er geen pensioen meer opgebouwd.

De opbouwperiode is de periode dat pensioen wordt opgebouwd. De opbouwperiode start bij indiensttreding en eindigt bij uitdiensttreding of pensionering. De minimale leeftijd voor toetreding is 18 jaar. De maximale leeftijd is 67 jaar. De maximale opbouwperiode is dus 49 opbouwjaren. Per 1 januari 2020 is Delta Lloyd Pensioenfonds een gesloten fonds en wordt er geen pensioen meer opgebouwd.

Pensioenuitkering die uitkeert vanaf het moment dat met pensioen wordt gegaan. De uitkering is levenslang. Na overlijden stopt het ouderdomspensioen. De partner komt dan onder voorwaarden in aanmerking voor het partnerpensioen.

Rente-inkomsten die hoger liggen dan de rente waarmee in de premieberekening rekening is gehouden. Deze overrente kan het pensioenfonds gebruiken om pensioenaanspraken te verhogen of om de premie te verlagen.

Delta Lloyd Pensioenfonds verstaat onder partner degene met wie de deelnemer is getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft. Ook als een deelnemer samenwoont kan de partner recht hebben op het partnerpensioen. Men moet dan een notariële samenlevingsovereenkomst afgesloten hebben en aantoonbaar op hetzelfde adres wonen. Een broer of zus wordt voor het pensioen niet als partner gezien.

Pensioen dat wordt uitgekeerd aan de echtgenoot of partner van de deelnemer wanneer die komt te overlijden. De (periodieke) uitkering wordt verricht zolang de partner leeft. Het is meestal een deel van het ouderdomspensioen waarop de deelnemer aanspraak zou maken. Als de deelnemer overlijdt dan ontvangt de partner meestal een percentage van het levenslang ouderdomspensioen.

Aanspraak op pensioen. Dat wil zeggen het bedrag dat  de werknemer in de toekomst als periodieke pensioenuitkering tegemoet kan zien.

Een breuk in de pensioenopbouw die kan ontstaan bij verandering van werkgever. Door verschillen tussen regelingen, hantering van salarisverhogingen en dergelijke, kan het zijn dat er uiteindelijk minder wordt opgebouwd dan wanneer de werknemer bij dezelfde werkgever was gebleven (en daar bijvoorbeeld die salarisverhoging had gekregen).

De ingangsdatum van het ouderdomspensioen.

Fonds dat afhankelijk van onderneming (ondernemingspensioenfonds) of bedrijfstak (bedrijfstakpensioenfonds) de pensioenaanspraken van de deelnemers beheert. Ook verzekeringsmaatschappijen kunnen deze aanspraken beheren.

Tekort aan pensioen dat op verschillende manieren kan ontstaan. Mogelijke oorzaken: verandering van werkgever, pensioendeling door echtscheiding, individualisering van de AOW.

Leeftijd waarop aanspraak kan worden gemaakt op het ouderdomspensioen.

Personen die recht hebben op een pensioenuitkering.

Het jaarsalaris dat als uitgangspunt wordt gebruikt bij het vaststellen van de pensioentoekenning. Over het algemeen met inbegrip van vakantiegeld en andere vaste onderdelen. 

Opgave van de opgebouwde pensioenbedragen, de pensioenaanspraken, die aan elke deelnemer aan de pensioenregeling jaarlijks wordt verstrekt. Zie ook UPO.

Bedrag dat wordt betaald voor de financiering van de pensioenregeling. Als de werknemer een deel van de premie betaalt, wordt dat de eigen bijdrage genoemd.

In het pensioenreglement is de pensioentoezegging vastgelegd die de werkgever, eventueel via een pensioenfonds, aan zijn werknemers doet. Hieraan ontlenen de werknemers hun aanspraken op pensioen. In het reglement staat omschreven voor welke groep(en) werknemers de regeling geldt, wat hun rechten en wat hun plichten zijn.

Opsomming van de onderdelen waaruit het pensioen bestaat.

Dit zijn pensioenfondsen en de verzekeraars die een pensioenregeling uitvoeren. Er zijn ondernemingspensioenfondsen zoals Delta Lloyd Pensioenfonds en bedrijfstakpensioenfondsen.

In de Pensioenwet is de regelgeving vastgelegd voor de pensioenfondsen en verzekeraars ('pensioenuitvoerders') en voor werkgevers met een pensioenregeling. De werkgever heeft door de nieuwe wet vooral te maken met nieuwe eisen aan pensioencommunicatie. De Pensioenwet (PW) vervangt sinds 1 januari 2007 de Pensioen- en Spaarfondsenwet (PSW).

Een polisnummer is het nummer dat op de akte van verzekering staat.

Hiermee wordt over het algemeen gedoeld op een door de werkgever aan de werknemer toegekend pensioen die geheel voor rekening van de werkgever komt. Er is dan geen sprake van een deelnemersbijdrage.

Pensioenaanspraak waarvoor geen premie meer verschuldigd is. Het pensioen wordt meestal premievrij bij ontslag, na overlijden en bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Er wordt niet jaarlijks meer opgebouwd. Het is ook mogelijk dat er geen premie meer betaald hoeft te worden bij arbeidsongeschiktheid van de deelnemer. Dit moet dan wel uitdrukkelijk zijn verzekerd, zie premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. In dat geval gaat de opbouw van pensioen wel gewoon door.

Als dit is meeverzekerd, neemt bij geheel of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid de pensioenverzekeraar de premie geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening. De opbouw wordt (gedeeltelijk) voortgezet.

Pensioenuitkering die samen met de VUT is afgeschaft met intreding van de Wet VPL per 1 januari 2006. Prepensioen ging in vóór de ingangsdatum van het ouderdomspensioen en stelde deelnemer in staat om eerder met pensioen te gaan. Pensioen1999 van Delta Lloyd Pensioenfonds kent ook een vorm van prepensioen.

Het fictief rendementspercentage dat het belegde pensioenvermogen van een pensioenfonds moet opbrengen om de verplichtingen te kunnen nakomen. Een pensioenfonds gaat bij de berekening van de premies en reserveringen uit van dit percentage.

Indien een lijfrenteverzekering is afgesloten en in een bepaald jaar geen gebruik is gemaakt van de jaarruimte, kan deze alsnog worden benut. Dit noemen we ook wel inhaalruimte of inhaalaftrek en deze is 7 jaar geldig.

Als in premies en tarieven geen rekening wordt gehouden met de verschillende levensverwachtingen van mannen en vrouwen spreken we van sekseneutrale tarieven.

Volgens de Pensioenwet: gewezen deelnemers. Werknemers die uit dienst zijn getreden vóór hun pensioendatum. Het desbetreffende pensioenfonds moet hun pensioenrechten op dezelfde wijze aanpassen als de ingegane pensioenen die onder dezelfde pensioenregeling vallen.

De pensioenaanspraak die behaald kan worden als tot de pensioengerechtigde leeftijd aan de pensioenregeling wordt deelgenomen.  

Geeft het karakter aan van de pensioenovereenkomst. De pensioenregeling van Delta Lloyd Pensioenfonds is een uitkeringsovereenkomst.

De mogelijkheid om (een deel van) de aanspraak op partnerpensioen om te zetten in een aanspraak op (extra) ouderdomspensioen. Of andersom. Deze keuze wordt gemaakt vlak voor pensionering. Als er geen partner is, is het raadzaam om het partnerpensioen uit te ruilen.

Per 1 januari 2008 heeft elk pensioenfonds een uitvoeringsovereenkomst met de werkgever. Deze overeenkomst is een document met afspraken tussen de werkgever en de pensioenuitvoerder.

Per 1 januari 2008 is elke pensioenuitvoerder verplicht het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) te verstrekken aan haar deelnemers. Het UPO ziet er inhoudelijk bij alle pensioenuitvoerders hetzelfde uit.

Na een scheiding wordt het pensioen volgens de wet verdeeld of verevend. Een ex-partner krijgt recht op het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens de duur van de relatie: het verevende ouderdomspensioen. Na overlijden van de deelnemer krijgt de ex-partner een bijzonder partnerpensioen: dat is het gedeelte van het partnerpensioen dat is opgebouwd vanaf deelname aan de regeling tot aan het beëindigen van de relatie.

Wet VUT, Prepensioen en Levensloop, die is ingegaan per 1 januari 2006. VUT- en Prepensioenregelingen zijn hierdoor niet meer toegestaan. Deelnemers die geboren zijn vóór 1 januari 1950 vallen in een overgangsregeling, voor hen is de wet niet van toepassing.

Bij het veranderen van werkgever, kan de waarde van de opgebouwde pensioenrechten meestal ingebracht worden in de nieuwe regeling van de nieuwe werkgever. De overdrachtswaarde wordt door de nieuwe pensioenuitvoerder omgezet in extra pensioengevende opbouwjaren of rechtstreeks in pensioen.

Als de stijging van de pensioenaanspraak gelijk opgaat met het inflatiepercentage dan is het pensioen waardevast. De koopkracht van het pensioen blijft op die manier immers gelijk.

Er is sprake van een welvaartsvast pensioen als de stijging van de pensioenaanspraak gelijk opgaat met het stijgingspercentage van het loonindexcijfer.

Het deel van de pensioenkosten dat voor rekening komt van de werkgever.

Het deel van de pensioenkosten dat door de werknemer zelf betaald wordt voor de pensioenregeling. We noemen deze bijdrage ook wel de eigen bijdrage of deelnemersbijdrage.

De uitkering bij arbeidsongeschiktheid die de WAO per 1 januari 2006 vervangt. Bij arbeidsongeschiktheid van minstens 35% ontvangt iemand een WIA-uitkering. Bij arbeidsongeschiktheid van 80% of meer (volledig), komt iemand in aanmerking voor een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) die 70% van het laatstverdiende salaris bedraagt. Hierbij geldt wel een maximum salaris van € 58.311 (2020). Medewerkers die al vóór 1 januari 2004 een WAO-uitkering ontvingen, behouden de daaraan verbonden rechten. Zie ook www.uwv.nl.