Medewerkers van de Delta Lloyd Groep bouwen pensioen op bij Delta Lloyd Pensioenfonds. Het pensioen is een aanvulling op de AOW-uitkering van de overheid. Via Delta Lloyd Pensioenfonds zijn er verschillende pensioenen geregeld. 
 

Ouderdomspensioen

Iemand die in dienst is bij de Delta Lloyd Groep, bouwt pensioen op via een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling. Dat betekent dat het pensioen wordt gebaseerd op het gemiddelde salaris dat iemand tijdens de loopbaan bij Delta Lloyd verdient. De ambitie* is dat iemand jaarlijks 1,875% van zijn pensioengevende salaris tot maximaal € 107.593-/- de franchise opbouwt.  In 2019 is de franchise € 13.785. Het Pensioenfonds streeft ernaar om de opgebouwde pensioenen van de medewerkers jaarlijks te indexeren met het percentage van de ontwikkeling van de cijfers van de CBS Consumentenprijsindex alle huishoudens, afgeleid. Het gaat dan om de cijfers van eind oktober voorafgaand aan de datum van de toeslagverlening. Deze indexatie is voorwaardelijk. Lees hier meer over in het toeslagbeleid.

* Vanaf 1 januari 2017 is de regeling gebaseerd op een vooraf vastgestelde premie, een zogenaamde CDC-regeling.

Een CDC-regeling  werkt als volgt:

  • Delta Lloyd betaalt jaarlijks een vooraf vastgestelde premie aan Delta Lloyd Pensioenfonds die is gebaseerd op een vaste rekenmethode.
  • Iemand bouwt pensioen op over het pensioengevende salaris tot maximaal € 107.593 (2019). Daarbij wordt ook rekening gehouden met de AOW. Over een vast deel van het salaris wordt daarom geen pensioen opgebouwd. Dat deel heet de franchise. In 2019 is de franchise € 13.785. Het pensioengevende salaris min de franchise heet de pensioengrondslag.
  • De opbouwambitie is 1,875% van de pensioengrondslag per jaar voor zover de premie toereikend is.
  • Zolang iemand in dienst is bij Delta Lloyd ga hij of zij per jaar pensioen opbouwen over de pensioengrondslag. Dit systeem noemen we middelloon. Als iemand met pensioen gaat ontvang hij of zij de som van de jaarlijks opgebouwde pensioenen. Dit pensioen krijgt hij of zij in maandelijkse termijnen vanaf 67 jaar uitgekeerd. De uitkering stopt als hij of zij overlijdt.
  • De premie wordt belegd. Rendement is nodig om het pensioen te kunnen uitkeren en ook om het te kunnen verhogen met toekomstige toeslagen. Toeslagen zijn belangrijk voor de koopkracht van het pensioen bij inflatie. Rendement is onzeker. Daarom staat niet vast of ieder jaar (de volledige) toeslag verleend kan worden. Het is dus onzeker of het pensioen ieder jaar de inflatie kan bijhouden.
  • Het kan zijn dat de premies ontoereikend zijn en dat rendementen tegenvallen. Dit kan leiden tot minder pensioenopbouw, minder of zelfs geen toeslagverlening, en zodoende tot een lager pensioen. In een CDC-pensioenregeling zijn alle risico’s naar de deelnemers verschoven. De pensioenopbouw en de toeslagen zijn dus voorwaardelijk, afhankelijk van de premie die met de werkgever is afgesproken en de financiële middelen van Delta Lloyd Pensioenfonds.

Partnerpensioen

Er is een partnerpensioen verzekerd. Dit is een uitkering voor de partner als iemand komt te overlijden tijdens zijn dienstverband. De partner krijgt deze uitkering totdat hij of zij zelf overlijdt. De hoogte van het partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen. Delta Lloyd Pensioenfonds verstaat onder partner degene met wie u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft. Ook als u samenwoont kan uw partner recht hebben op het partnerpensioen. U moet dan een notariële samenlevingsovereenkomst hebben afgesloten en aantoonbaar 6 maanden op hetzelfde adres staan ingeschreven. Een broer of zus waarmee u samenwoont, wordt voor het pensioen niet als partner gezien.

Wezenpensioen

Ook voor eventuele kinderen is een pensioen geregeld. Het wezenpensioen is 14% van het te bereiken ouderdomspensioen, per kind. Het wezenpensioen keert uit als u overlijdt. Het wezenpensioen stopt als uw kind 18 jaar wordt. Als hij of zij op dat moment studeert of invalide is, loopt het wezenpensioen door totdat hij of zij 27 is.

ANW-hiaatpensioen

Het ANW-hiaatpensioen is een vrijwillige verzekering. Als u overlijdt, wordt het ANW-hiaatpensioen uitgekeerd aan uw partner. De uitkering stopt als uw partner 67 jaar wordt of eerder de AOW-leeftijd bereikt. De hoogte van het ANW-hiaatpensioen is gelijk aan de Anw-uitkering van de overheid (voor een nabestaande zonder kinderen). In 2019 is dit bedrag € 15.495.


Meer informatie is terug te vinden in het pensioenreglement.