08

jun

Jaarverslag 2019 gepubliceerd (2020)

Op 27 mei 2020 heeft het bestuur het jaarverslag 2019 vastgesteld en heeft de Raad van Toezicht het jaarverslag goedgekeurd. In het jaarverslag wordt een beeld gegeven van de ontwikkelingen in 2019, de financiële positie eind 2019 van Delta Lloyd Pensioenfonds en een vooruitzicht van 2020.

Het verslagjaar 2019 stond met name in het teken van de gevolgen van de CAO-afspraken die de werkgever in 2019 heeft gemaakt en het daarop anticiperen door het verkennen van de mogelijke toekomstscenario’s. In de CAO is afgesproken dat de nieuwe pensioenregeling van voormalig werknemers van Delta Lloyd vanaf 1 januari 2020 niet meer wordt ondergebracht bij Delta Lloyd Pensioenfonds, maar bij NN CDC Pensioenfonds. Daardoor is Delta Lloyd Pensioenfonds per 1 januari 2020 een gesloten fonds geworden. Dit betekent dat er bij het pensioenfonds geen nieuwe opbouw meer plaatsvindt (met uitzondering van premievrije opbouw voor arbeidsongeschikte deelnemers), maar alleen de reeds opgebouwde aanspraken tot 1 januari 2020 worden uitgevoerd. Bij de verkenning van de mogelijke toekomstscenario’s is hiermee rekening gehouden.

Daarnaast heeft het pensioenfonds zich gericht op het verder vormgeven en verankeren van het beleggingsbeleid, het professionaliseren van het risicomanagement, het inrichten van de sleutelfuncties zoals die sinds 2019 in de Pensioenwet zijn opgenomen en het monitoren van de dienstverlening en performance van de uitbestedingspartijen.

Door de sterke stijging van de waarde van de aandelen in 2019 is de financiële positie van het pensioenfonds in 2019 verbeterd. De actuele DNB-dekkingsgraad steeg in 2019 van 123,5% naar 127,8%. De beleidsdekkingsgraad bedroeg per 31 december 2019 126,8% en is ten opzichte van eind 2018 met 2,3% afgenomen. De beleidsdekkingsgraad is hiermee eind 2019 hoger dan de gemiddelde beleidsdekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen eind 2019 (102%).

Het totale rendement op de beleggingen was in 2019 19,8% (2018: 0,0%), doordat de waarde van de aandelen in 2019 fors is gestegen. De rente is gedaald, maar door onze renteafdekking heeft het pensioenfonds daar weinig last van gehad.

Ook dit jaar hebben wij, conform onze ambitie, per 1 januari 2020 een volledige toeslag kunnen toekennen. De pensioenaanspraken van actieve deelnemers en gewezen deelnemers en de ingegane pensioenen van pensioengerechtigden hebben wij verhoogd met de prijsontwikkeling volgens het CBS, afgeleid (1,73%).

Sinds begin 2020 treft het coronavirus (COVID-19) ons dagelijks leven en de economie over de hele wereld. Net als andere pensioenfondsen staat het pensioenfonds bloot aan de uitdagingen die voortvloeien uit de verspreiding van het coronavirus. Wat de toekomst betreft, blijft de macro-economische omgeving zeer onzeker. We zien verstoring op de wereldwijde financiële markten, aangezien zowel de aandelenmarkten als de rentetarieven aanzienlijk zijn gedaald. Daarnaast heeft COVID-19 invloed op operationele risico’s en processen. Op het moment van schrijven van het jaarverslag is de volledige impact van de uitbraak van COVID-19 nog niet duidelijk. We nemen de nodige maatregelen, samen met onze uitbestedingspartners om de belangen en het welzijn van al onze belanghebbenden evenwichtig te behartigen.

Meer lezen? Kijk hier voor het volledige jaarverslag.