16

apr

Een nieuw pensioenstelsel. Wat betekent dit voor Delta Lloyd Pensioenfonds? (2021)

Vanuit de diverse media heeft u vast al vernomen dat het pensioenstelsel in Nederland behoorlijk gaat veranderen. Dat is in 2020 tussen de regering, werkgeversorganisaties en de werknemersorganisaties afgesproken. Met deze afspraken moet het pensioenstelsel transparanter, persoonlijker en toekomstbestendiger worden. In dit bericht leggen wij uit waarom het huidige stelsel moet veranderen, hoe dat nieuwe stelsel er uit gaat zien en wat dit betekent voor Delta Lloyd Pensioenfonds.

Hoe werkt het huidige pensioenstelsel?

Een belangrijk uitgangspunt van het huidige pensioenstelsel is solidariteit. Er is gekozen voor een systeem waarbij jong en oud dezelfde collectieve premie betalen (de doorsneepremie) en dat deze op dezelfde wijze in het pensioenfonds belegd wordt. Kosten en opbrengsten worden gelijk verdeeld.

Ook wordt er berekend hoeveel geld een pensioenfonds nu in kas moet hebben om jaren later alle pensioenen te kunnen betalen. Omdat in het huidige pensioenstelsel pensioenen zijn toegezegd en er daarmee verwachtingen worden gewekt, moet het benodigde vermogen worden berekend met een ‘rekenrente’. Deze rente is een gemiddelde van rentes met verschillende looptijden. Als graadmeter voor de financiële positie berekent het pensioenfonds een dekkingsgraad. Dit is de verhouding tussen hoeveel geld het pensioenfonds in kas heeft en hoeveel geld nodig is om later alle toegezegde pensioenen te kunnen betalen, zonder risico’s te nemen. Een dekkingsgraad van 100% is dan precies genoeg, alleen wordt in dat geval geen rekening gehouden met de stijging van de prijzen. Het pensioenfonds streeft daarom naar een hogere dekkingsgraad, om de pensioenen in de loop van de jaren met de stijging van de prijzen mee te kunnen laten stijgen. Het pensioenfonds doet dit onder andere door ook te beleggen in risicovollere beleggingen zoals aandelen. Aandelen kunnen echter ook waarde verliezen. Om dat verlies op te kunnen vangen, moet het pensioenfonds een buffer aanhouden. Hoe meer in risicovolle beleggingen wordt belegd, hoe hoger die buffer is.

Waarom moet dit veranderen?

De rente die pensioenfondsen tegenwoordig ontvangen is heel laag. Dat is al jaren zo en de verwachting is dat dit niet snel sterk zal verbeteren. Daardoor is de ‘rekenrente’ die pensioenfondsen moeten gebruiken voor het berekenen van de pensioenvoorzieningen enorm gedaald, waardoor het benodigde vermogen dat pensioenfondsen in kas moeten hebben om alle pensioenen te betalen veel hoger is geworden. Dit heeft ervoor gezorgd dat de dekkingsgraad bij veel pensioenfondsen in Nederland fors is gedaald en veel pensioenfondsen in de problemen zijn gekomen. Dit is gelukkig bij Delta Lloyd Pensioenfonds niet het geval. Delta Lloyd Pensioenfonds heeft nog steeds een goede financiële positie. We hebben ook de afgelopen jaren de pensioenen kunnen verhogen. Dat geldt echter niet voor veel andere pensioenfondsen. Voordat de pensioenen van deze pensioenfondsen weer mee kunnen stijgen met de prijzen moeten eerst de buffers weer worden opgebouwd en dat kan nog vele jaren duren. Sommige pensioenfondsen moeten bestaande pensioenuitkeringen zelfs korten omdat zij volgens de huidige regels onvoldoende geld in kas hebben. Daardoor is het vertrouwen in het huidige pensioenstelsel sterk afgenomen.

Daarnaast zien we dat mensen steeds ouder worden. Bij het bepalen van de pensioenen is daar in het verleden onvoldoende rekening mee gehouden. Door de lagere rentes en de vergrijzing zijn de pensioenen in het huidige systeem bijna niet meer te betalen.

Ook zien we dat mensen vaker van baan veranderen of voor zichzelf beginnen. Het huidige pensioenstelsel werkt in dit soort gevallen niet voldoende. Daarnaast biedt het huidige stelsel te weinig eigen keuzevrijheid.

De verwachting is dat met het nieuwe pensioenstelsel deze problemen opgelost worden.

Hoe ziet het nieuwe stelsel eruit?

Het nieuwe pensioenstelsel is nog niet helemaal vastgesteld, maar de grote lijnen en de meeste uitgangspunten zijn al wel bekend. De grootste verandering zal zijn dat geen beloftes meer over verwachte uitkeringen worden gedaan, maar dat iedereen straks een ‘eigen pot met geld’ heeft waarmee op de pensioenleeftijd een levenslang pensioen ingekocht gaat worden. Deze potten worden gevuld met premie en worden, afhankelijk van de leeftijd, voor een aantal leeftijdsgroepen verschillend belegd. Dit betekent bijvoorbeeld dat voor jongere deelnemers meer in aandelen wordt belegd dan voor oudere deelnemers en er dus ook een verschillende beleggingsopbrengst is voor jongeren en ouderen. Binnen dit stelsel worden veel risico’s nog steeds gedeeld om zo de voordelen te behouden van samen pensioen opbouwen. Zo wordt bijvoorbeeld een solidariteitsreserve gevormd om tegenvallende beleggingsopbrengsten enigszins op te vangen. Daarnaast wordt niet iedereen even oud. Ook dat risico blijven we in het nieuwe stelsel met elkaar delen.

Omdat er geen belofte over de hoogte van de uitkering meer wordt gedaan, is niet de rekenrente maar het verwacht rendement de basis voor de pensioentoekenning. In het nieuwe stelsel verdwijnen daarom ook de verplichte buffers, waardoor de pensioenen eerder gaan meebewegen met de economie. De pensioenfondsen die er goed voor staan, kunnen pensioenen dan eerder verhogen. Als het financieel tegen zit, dan gaan de uitkeringen ook eerder omlaag.

Gelijktijdig met het nieuwe stelsel is afgesproken dat de AOW-leeftijd langzamer gaat stijgen, werknemers vervroegd met pensioen kunnen gaan en dat 10% van het opgebouwde pensioen vrij opgenomen kan worden.

De verwachting is dat de wet toekomst pensioenen niet eerder dan eind 2021 door de Tweede en Eerste Kamer zal worden aangenomen.

Wat zijn de gevolgen voor  de pensioenen van Delta Lloyd Pensioenfonds?

Het is de bedoeling dat alle pensioenregelingen in 2026 zijn omgebouwd naar dit nieuwe stelsel. Gesloten pensioenfondsen, zoals Delta Lloyd Pensioenfonds, kunnen in het huidige stelsel blijven. Maar het pensioenfonds kan hierbij wel een aantal keuzes maken. We hebben hierbij ook nog veel vragen. Nog niet alles is duidelijk voor ons pensioenfonds. Het bestuur van Delta Lloyd Pensioenfonds zal, rekening houdend met alle belangen, een evenwichtig besluit hierover nemen. Voor het nemen van dit besluit heeft het pensioenfonds nog wel even de tijd. In 2021 zal het pensioenfonds  een plan van aanpak maken, de wet- en regelgeving goed bestuderen en advies inwinnen. Vervolgens zal het bestuur, in afstemming met het Verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht, de diverse mogelijkheden verder uitwerken, waarna in een later stadium een besluit zal worden genomen.

We zullen u regelmatig informeren over de voortgang van dit besluitvormingsproces.